Basic Current-sharing for DC-DC Converters V.1

โครงงานนี้เป็นการต่อขนานกันของวงจรดีซี ทู ดีซี บักคอนเวอร์เตอร์ 2 วงจร เพื่อให้แชร์การทำงานระหว่างกันและใช้บอร์ด Arduino ในการควบคุมการทำงาน

LT1339CN Analog Control DC-DC Synchronous Buck Converter Topology

โครงงานดีซี ทู ดีซี ซิงโครนัสบัก คอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ไอซีควบคุมแบบอะนาลอกเบอร์ TL1339CN ซึ่งต่อใช้งานคล้ายวงจรทั่วไปแต่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

IR2111x (HALF-BRIDGE DRIVER)

ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำไอซีขับเบอร์ IR2111x สำหรับการนำไปใช้ในวงจรสวิตชิ่งต่างๆ ซึ่งนำใช้งานได้ง่ายและช่วยให้ลดเวลาการออกแบบได้มากขึ้นครับ.