Simple Lossless Hall effect Current Sensing for DC-DC Converters [LEP]

ในตอนสุดท้ายนี้เป็นการตรวจจับกระแสโดยใช้ฮอร์เอฟเฟก (Hall effect sensor) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการตรวจจับกระแสแบบสูญเสียพลังงานน้อยมาก