Control Stepper motor 2CH and A4988 Module by ESP32 Devkit

โครงงานนี้จะเป็นการทดลองใช้ ESP32 Devkit สำหรับควบคุมการทำงานของสเต็ปเปอร์ มอเตอร์ (Stepper motor) อีกแบบหนึ่งครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำเสนอเกี่ยวกับการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ (Servo motor) และมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) ไปแล้วครับ

Easy Blynk Application Control by NodeMCU ESP32 Devkit

บทความนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น Blynk ร่วมกับ NodeMCU ESP32 Devkit สำหรับควบคุมการทำงานอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อเกาะกระแสในยุค Internet of Things

Basic ESP32 Control Servo motor 2CH

สำหรับโครงงานนี้เป็นการนำ ESP32 ในการควบคุมการทำงาน Servo motor 2 ช่อง โดยใช้ขา P4 และ P5 ในการส่งสัญญาณควบคุม ทั้งนี้รูปแบบคำสั่งในการโปรแกรมจะเป็นอีกแบบหนึ่งในการปรับขนาดของความถี่ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับเซอร์โวมอเตอร์