CONTACT

หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือแนะนำเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ลงในกล่องแสดงความคิดเห็นข้างล่างนะครับ.

If you have any questions and want to ask or suggest more can be typed in the comment box below.

44 Replies to “CONTACT”

 1. Hi there……
  I very much like your work on VFD 3 Phase Induction Motor Sine-PWM using Arduino UNO. But i am unable to see components that you use in your rectifier PCB board. Can you please send me components list and detailed connection diagram?

  1. Hi, Hussnain

   For the power supply is in the finished box. (In the video clip 0.50) DC Power supply for Motor, which internally uses a full-wave rectifier diode bridge and uses a filter capacitor to provide direct current.
   .
   Video Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HNj1gP-Tqf8&t=57s
   Prototype Board : https://www.electronicsdna.com/smart-power-module-for-3-phase-motor-control/
   .
   Thank you for following the website.
   Nattapon.

  1. Hi, Manjunatha

   I haven’t done any experiments on BLDC motor using SVPWM technique but I recommend you to go through the website below.
   .
   1. https://forum.arduino.cc/t/re-brushless-dc-motor-with-potentionmeter-and-esc/530758
   2. https://github.com/topics/bldc-motor?o=desc&s=updated
   3. https://docs.simplefoc.com/foc_theory
   4. https://www.academia.edu/24712528/Implementation_of_Space_Vector_Pulse_Width_Modulation_using_Arduino
   .
   Thank you for following the website.
   Nattapon.

 2. Hi,
  Sir, i have been very fascinated by your one of the video, arduino control of half bridge inverter for induction heating.
  Would you please help me to make an induction cooker circuit by using full bridge inverter. I am uing 48 V dc source.I have tried several times to implement hardware implementation but failed. It would be great if you please make a video on that or, give me the necessary component required to make this circuit, i would design. I need this badly.

 3. Hello!

  Modul SRM400 Pro-Wave
  Sonar Modul SRM 400 Pro-Wave Is there documentation for the dimensioning of the bandpass for your sonar IC PW0268 or a table for different frequencies or a calculation method for the bandpass especially in this IC? I need a dimensioning for 200 Khz. I haven’t found anything anywhere. Is there a description of the Ic for developers?
  I look forward to your reply.
  Best regards
  Herbert Dücker

  

  1. Hi, Herbert
   .
   For the experiment I have presented as a preliminary experiment and using the document (PDF) at the link shown on the website.
   And applied to the example program HC-SR04 to be able to use with the Ultrasonic Transducer sensor as a guideline.
   In the experiment, the recommended details can be found in the reference link at the end of the project.
   .
   https://www.electronicsdna.com/srm400-sonar-ranging-module-controlled-arduino-uno/
   https://www.electronicsdna.com/200lm450-ultrasonic-transducer-and-srm400-module-control-by-using-arduino-uno/
   .
   Thank you for following the website.
   Nattapon.

 4. อยากให้ออกแบบ ไมโครอินเวอรเตอร์หน่อยครับ ขนาดประมาณสัก 250w

  1. สวัสดีครับ คุณอนุวัฒนา
   สำหรับการออกแบบไมโครอินเวอรเตอร์ ผมเคยศึกษาหลักการทำงานไว้บ้าง แต่ยังไม่ได้นำเสนอเนื้อหาและการทดลอง อย่างไรแล้วจะนำมาเสนอให้นะครับ
   ช่วงนี้ผมกำลังศึกษาดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์แบบใช้เทคนิคให้ประสิทธิภาพสูง (High efficiency dc-dc converter) และการปรับค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (ActivePFC) ครับ.

   .
   ต้องขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาในเว็บไซต์นะครับ.
   Nattapon.

 5. I’m doing research on making a 3 phase controller using IPM ikcm15l60gd, I’m having trouble getting a max voltage of 48 on phase. do you have any suggestions for this problem, thank you for your attention

  1. Hi,ikbal firdausy

   As asked, it is advisable to check the device connections and the control signal wire circuit at the pins (HIU,HIV,HIW,LINU,LINV,LINW) and power supply VDD (PIN13).
   .
   Thank you for following the website.
   Nattapon.

 6. LED Solar Light Driver using Synchronous Buck Converter
  -Vin 24V
  -Mosfet 3710 *2
  -PWM Drive PC923 *2
  -Diff Amp Circuit 0-5V
  -Arduino Uno and Code
  -Open Loop
  -Closed Loop
  PI (Kp , Ki)
  (
  int sensorValue = 0;
  long previousTime = 0;

  float count = 0;
  float ref; // Reference
  float Kp;
  float Ki;
  float Up, Ui;
  float Upi = 0, Ui_1 = 0, err_1 = 0; // initial value
  float err = 0, setpoint = 0;

  float Ts = 0.1; // s
  float y; // Output
  float Vo = 0.00, voltage = 0;
  float VB = 0; //vo Buck
  float VD = 0; //vo Diff
  float d = 0; // Duty

  int DT = 5; // set Dead Time
  int Output_PWM = 0, Output_PWM11 = 0;
  int Output_PWM1 = 0;
  int ADC0 = 0;

  int ADC5 = A5; //ปรับ Diff

  void setup()
  {
  pinMode (3, OUTPUT);
  pinMode (11, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  TCCR2A = 0b11100001; // Set Register Phase Correct PWM
  TCCR2B = 0b00000001; // Set Fsw = 31.372 kHz

  }
  void loop()
  //{
  // //============= Open loop ===================//
  // call_voltage_sensor();
  // ADC0 = analogRead(A0); // Read ADC CH0 for Adj PWM
  // Output_PWM1 = map(ADC0, 0, 1023, 10, 900);
  // Output_PWM11 = 1023 – Output_PWM1; // Inv data of Output_PWM
  // Output_PWM = (Output_PWM11 / 4); // Set Data form ADC (10Bit) to register OCR2x (8Bit)
  //
  // OCR2A = Output_PWM; // PIN D11
  // OCR2B = (Output_PWM – DT); // PIN D3
  //
  // ADC5 = analogRead(A5);
  //
  // Serial.print(“\ADC5 = “);//..
  // Serial.print(ADC);//..
  // Serial.println();
  // Serial.print(“\VoBuck = “);//..
  // Serial.print(Vo);//..
  // Serial.print(“\tDuty = “);
  // Serial.print(d);
  // Serial.print(“\tVoDiff = “);
  // Serial.print(VD);
  // Serial.println();
  // delay(900);
  //}
  //
  //void call_voltage_sensor()
  //{
  // sensorValue = analogRead(A1)* (5.00 / 1023.00);
  //// Convert the analog reading (which goes from 0 – 1023) to a voltage (0 – 5V):
  // voltage = sensorValue * (5.00 / 1023.00);
  //// print out the value you read:
  // Vo = 6.25 * voltage;
  //
  // VD = analogRead(A1) * (5.00 / 1023.00);//
  // sensorValue = analogRead(A1); //
  // Vo = 6.25 * VD;
  // d = map(sensorValue,0,1023,0,100); //
  // d = d; //
  //// Vo = ref;
  //// ref = 15;
  ////
  //
  //}
  // //============== End open loop ==============// //

  // //================= Close loop ============// //

  {
  if (millis() – previousTime > Ts * 1000) //*1000 make for seconds
  {
  previousTime = millis();
  call_voltage_sensor();
  call_PI();
  count = count + Ts;
  }
  }

  void call_voltage_sensor()
  {
  sensorValue = analogRead(A1);
  // Convert the analog reading (which goes from 0 – 1023) to a voltage (0 – 5V):
  voltage = sensorValue * (5.00 / 1023.00);
  // print out the value you read:
  Vo = 6.25 * voltage;
  Vo = ref;

  }

  // //================= Code PI ============// //

  void call_PI()
  {
  ADC0 = analogRead(A1);// Read ADC for Step Ref

  if (ADC 500 )
  {
  setpoint = 12;
  }

  ref = setpoint;
  Kp = 1;
  Ki = 0.1;

  err = (ref – Vo)/12;
  Up = Kp * err;
  Ui = Ki * Ts * err + Ui_1;
  Upi = Up + Ui;
  Upi = constrain(Upi, 10,1000);

  Output_PWM1 = Upi;
  Output_PWM11 = 1023 – Output_PWM1 ; // Inv data of Output_PWM
  Output_PWM = (Output_PWM11 / 4); // Set Data form ADC (10Bit) to register OCR2x (8Bit)

  //Output_PWM = ; // Set Duty 127 = 50% , 255 = 100&

  OCR2A = Output_PWM; // PIN D11
  OCR2B = (Output_PWM – DT); // PIN D3
  Ui_1 = Ui;

  Serial.print(“\tErr = “);
  Serial.print(err);
  Serial.print(“\tUpi = “);
  Serial.print(Upi);
  Serial.print(“Serial\tsetpoint = “);
  Serial.print(setpoint);
  Serial.print(“\tVo = “);
  Serial.print(Vo);
  Serial.println();
  Serial.print(“ADC0: “);
  Serial.print(ADC0);
  delay(1000);
  }
  )

  1. ในส่วนของ IGBT ซื้อที่ร้านอิเล็กทรอนิกส์ซอร์ส ได้นะครับ.
   – โดยถ้าเป็นโมดูล IPM —-> https://www.es.co.th/af.asp?keyword=&catc=043001&mfrc=
   – ถ้าเป็น IGBT แบบตัวเดียว —> https://www.es.co.th/af.asp?keyword=&catc=024012&mfrc=

   *** สำหรับไอซี MC3PHAC จะหาซื้ออยากนะครับ แนะนำใช้บอร์ด Arduino UNO หรือ Arduino NANO พัฒนาแทนก็สะดวกดี ตามลิงก์ข้างล่างนี้ครับ.
   1. https://www.electronicsdna.com/vfd-3-phase-induction-motor-spwm/
   2. https://www.electronicsdna.com/experiment-spwm-3-phase-induction-motor/

   ขอบคุณที่ติดตามเว็บไซต์ครับ.

 7. Hi bro,
  I make the hardware as per your circuit
  “Arduino Speed Control 3 Phase Induction Motor by TM-35 (V.2)”
  code is working fine and also the hardware

  later I for the same hardware I put this SPWM code with the ports changed as per the code
  the IPM module is getting short .again I replaced the IPM module and put the old TM-35 code and tested .its working. Again I put the SPWM code the IPM got shorted.
  Took the code form this link
  https://www.electronicsdna.com/simple-test-svpwm-3-phase-induction-motor-by-arduino-uno/
  please can you tell me the reason?
  Is TM-35 3 phase sine wave code?
  Thanks
  regards
  venkat

 8. Hi Nattapon,
  Thank you so much for your reply.I have few questions.
  I want to do a simple 3 phase induction motor driver. this has to work like the commercial VFD unit. but don’t need the function of the VFD.
  Just when power on the motor should start form 100 rpm and reach the maximum.
  I tried couple of codes available online .but in all the intial current is very high.

  but in VFD the voltage current is syncronised with speed. current and voltages increases slowly.
  Can u share me a code for this in arduino?
  Can u share me your email id?

  regards
  venkatesh

  1. Hi, venkatesh

   “VFD the voltage current is syncronised with speed. current and voltages increases slowly.”
   .
   Introduce examples of programs according to the website link below.
   https://www.electronicsdna.com/arduino-control-pure-sine-wave-inverter-lep/
   .
   Please consider the order. that can be used to adjust the speed and current gradually increase to the 3 phase motor

   ValueFB = analogRead(A1); // Voltage FB
   if(ValueFB>500 && k>0.1) k-=0.01;
   if(ValueFB<500 && k<0.99) k+=0.01;
   -----------------------------------------------------------

   OCR1A = pgm_read_byte_near(sine256 + phase1)*k; // pwm pin 9 (+B)
   OCR1B = OCR1A+3; // pwm pin 10
   OCR0A = pgm_read_byte_near(sine256 + phase2)*k; // pwm pin 6 (+B)
   OCR0B = OCR0A+3; // pwm pin 5
   *** You can experiment with adjusting the Arduino Code to make the motor control work as you want.
   .

   Nattapon.

 9. hello sir,
  I hope you are alright.i want to discuss something with you according to my project i am making single to three phase converter by using svpwm. my project have first take single phase input then rectify, filter, then IGBTmodule (inverter) then I have 3 Phase Induction Motor as a load , IGBTmodule (inverter) which is driven by arduino uno I am using your mentioned code of SVPWM 3 Phase Induction Motor with Arduino UNO I have not implemented on hardware yet as i was looking at the output of SVPWM on hardware I am feeling there is a dead time in the output wave of complimentary switches so I am afraid to implemented. can you tell me i am wrong or what? should I drive without any hesitation?if you are easy then can you give me your email so I can share some output and talk more about this project.I hope you will help me. Thank you in advance

  1. Hi, Talha Ahmed
   “I am afraid to implemented”
   .
   I was also scared for the 3 phase motor test drive as well. Recommended to use a constant resistor of about 100 ohm/30 watts or incandescent bulbs (100 watts) in series with
   the high voltage power supply for the IGBT module in the experiment. Preliminary The motor will be able to rotate normally and will not cause abnormal heat to the IGBT module. After
   that, power can be directly supplied to the IGBT module for testing the 3 phase motor for objective.
   .
   Thank you for following the website.
   Nattapon.

   1. I tried this but did not get result. And unable to solve matlab simulink model. Kindly send me some simulink model for “design of sliding mode control for quasi impedance source inverter”. And I also have to design hardware model for this. Kindly help me in this.

  1. Hi, venkatesh
   “I am not so good in coding.”
   I recommend reading more books about Arduino Code Basics. This example Arduino Code is shown in this website link. [https://www.electronicsdna.com/arduino-control-pure-sine-wave-inverter-lep/] and then doing step-by-step experiments.
   .
   Nattapon.

 10. Hi Nattapon,
  Can you please make the code for me. will pay your charges.
  what is need is
  1) 6 pins with UH,UL,VH,VL,WH,WL . ANY ARDUINO MICROCNTROLLER
  2) syncronised with speed. current and voltages increases slowly.EXAMPLE FROM 100 RPM TO MAXIMUM.
  no need to implement on hardware. only verify by scope and give me. rest I will do.
  venkat

  1. Hi, venkatesh
   .
   Thank you for paying me back, but I don’t want to take it. I recommend that you study step by step the website I posted and the reference website. Then you will be able to complete this project successfully.
   .
   Thank you Nattapon.

  1. ขอบคุณครับ กำลังศึกษาและเรียนรู้ด้วยเช่นกันครับ.

   ขอบคุณที่ติดตามครับ.

 11. สวัสดีครับ
  สนใจ โปรเจค Linear actuator
  แนะนำช่องทางซื้อได้ไหมครับ
  ขอขอบคุณครับ

  1. ตัว Linear actuator ผมซื้อที่บ้านหม้อพลาซ่าชั้น 2 ครับ แต่ซื้อออนไลน์ทั่วไปน่าจะมีให้เลือกได้หลายแบบนะครับ.

   ขอบคุณที่ติดตามครับ.

 12. Hi Sir,
  Will Try To make Test Projects For VFD, As Per Ur Reference Video & Arduino.
  Wnat to know some Queris
  1] Can we connect DC 220V to Motor Supply ? (220V AC Rectify With Bridge Rectifire + Fillter Capacitor)
  in the video we see ur connect motor with DC 160V.
  2] Can we used MOSFET withe Driver ICS’ ? Insted of IPM Module

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *