Prototype Self-Oscillating Flyback Converter SMPS

โครงงานนี้เป็นวงจรต้นแบบขนาดเล็ก สำหรับสวิตชิ่งโหมด แบบฟายแบกคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 6 วัตต์ ต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสัญญาณออสซิลเลตเตอร์ในตัวเอง

SG3524 Control Half-Bridge Converter Switching Mode Power Supply [LEP]

ในตอนที่ 4 กับการพัฒนาโครงงานด้วยบอร์ดควบคุมโดยใช้ไอซี SG3524 จะนำไปควบคุมสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย แบบฮาฟบริดจ์คอนเวอร์เตอร์กันต่อครับ.

Basic Gate Drive Transformer for Half-bridge Converter based on SG3525A (LEP)

ในตอนสุดท้ายเป็นการต่อวงจรร่วมกันระหว่างบอร์ดควบคุม SG3525A และคอนเวอร์เตอร์แบบฮาร์ฟบริดจ์ เพื่อการทดสอบ เรียนรู้และสังเกตการทำงานครับ.

Basic Gate Drive Transformer for Half-bridge Converter based on SG3525A (EP2)

ในตอนที่ 2 สร้างวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบฮาร์ฟบริดจ์ และนำสัญญาณที่ได้จากตัวหม้อแปลงขับสัญญาณ มาต่อใช้งานจริงกับคอนเวอร์เตอร์ขนาดประมาณ 72 วัตต์

Basic Gate Drive Transformer for Half-bridge Converter based on SG3525A (EP1)

โครงงานเล็กๆ ครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้และศึกษาการนำหม้อแปลงขับสัญญาณ (Pulse Transformer) มาใช้กับสวิตชิ่งกำลังต่างๆ โดยเฉพาะเพาเวอร์มอสเฟต เป็นต้น