Basic Current-sharing for DC-DC Converters V.1

โครงงานนี้เป็นการต่อขนานกันของวงจรดีซี ทู ดีซี บักคอนเวอร์เตอร์ 2 วงจร เพื่อให้แชร์การทำงานระหว่างกันและใช้บอร์ด Arduino ในการควบคุมการทำงาน

Prototype Self-Oscillating Flyback Converter SMPS

โครงงานนี้เป็นวงจรต้นแบบขนาดเล็ก สำหรับสวิตชิ่งโหมด แบบฟายแบกคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 6 วัตต์ ต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสัญญาณออสซิลเลตเตอร์ในตัวเอง

TCS34725 Color Sensors By Using Arduino UNO

โครงงานเล็กๆ กับการใช้งานโมดูลเซนเซอร์สีและวัดความเข้มแสง TCS34725 ซึ่งนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบเช่น ตรวจสอบสิ่งของและวัตถุต่างๆ หรือสีของพืช