Simple PID Adaptive Tuning for Mini Fan Speed Control with Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองและเรียนรู้เบื้องต้น กับการควบคุม PID Adaptive Tuning โดยการปรับความเร็วรอบของพัดลมขนาดเล็กเพื่อสังเกตการทำงานของระบบ

DIY a base plate DC motor 300W for use in Experiments

โครงงานนี้เป็นการสร้างฐานรับให้กับมอเตอร์กระแสตรงขนาด 24V/300 วัตต์ เพื่อใช้ในการทดลองขับมอเตอร์กระแสสูงขึ้น จากเดิมที่ได้นำเสนอโครงงานที่ผ่านมาครับ.

Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.

Analog DC Motor Speed Control By TL494 V.2 (Close Loop Control)

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่อง สำหรับการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงด้วยไอซีเบอร์ TL494 ซึ่งในเวอร์ชั่น 2 นี้จะเป็นการปรับปรุงจากเวอร์ชั่น 1 ให้สามารถควบคุมความเร็วรอบแบบปิด ด้วยการรับสัญญาณป้อนกลับจากตัวมอเตอร์ (Process Value : PV) เข้ามาควบคุมด้วยออปแอมป์ และค่ากำหนดความเร็ว (Set Point : SP)