Simple PID Adaptive Tuning for Mini Fan Speed Control with Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองและเรียนรู้เบื้องต้น กับการควบคุม PID Adaptive Tuning โดยการปรับความเร็วรอบของพัดลมขนาดเล็กเพื่อสังเกตการทำงานของระบบ

Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.

Basics PID Control Constant Current Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองเบื้องต้น สำหรับควบคุมแบบปิดด้วย PID Control ด้วยการควบคุมกระแสให้คงที่ โดยใช้ตัวควบคุม Arduino UNO รับสัญญาณป้อนกลับแบบอะนาลอก (ขา A0) และส่งสัญาณปรับค่ากระแสแบบ PWM (ขา D3)