ABOUT

เว็บไซต์ www.electronicsDNA.com จัดทำขึ้นในปี 2019 เดือน กรกฎาคม ทั้งนี้เพื่อต้องการแชร์เรื่องที่แอดมินชอบทำ และเป็นการฝากงานที่กำลังทดลองต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้อ่านที่ชอบการเรียนรู้ การทดลอง การประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือในลักษณะเดียวกันครับ

จากความชอบส่วนตัวของแอดมิน การติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, การแก้ไขปัญหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน, การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีความรู้หลายๆ ท่าน รวมทั้งเป็นการอัพเดตตัวเอง เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardward) และส่วนของซอฟต์แวร์ (Software) รวมถึงข่าวสารทั่วไปในแวดวงเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับในช่วงเริ่มต้นของการจัดทำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ อาจจะเป็นเนื้อหาทางด้านฮาร์ดแวร์มากหน่อยนะครับ ทั้งนี้เป็นความชอบของแอดมินเป็นพิเศษ ซึ่งในช่วงนี้กำลังศึกษาเรื่องของการขับมอเตอร์ต่างๆ (Motor Drive) เช่น มอเตอร์กระแสตรงที่ใช้แปรงถ่านทั่วไป (DC Motor) และแบบไม่ใช้แปรงถ่าน (BLDC Motor) ในลักษณะของการควบคุมแบบใช้ฮอร์เอฟเฟก เซนเซอร์ (Hall-effect sensors) และแบบไม่ใช้ตัวเซนเซอร์ (Sensorless BLDC motor) ในระบบการควบคุม เรื่องของการขับมอเตอร์กระแสสลับ (AC Motor) แบบสเกลล่าร์ (Scalar control) และเวกเตอร์ (Vector control) รวมทั้งวงจรสวิตชิ่งโหมดทั่วไป เช่น ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC to DC) และสวิตชิ่งเพาเวอร์ ซัพพลาย (Switching Mode Power supply)

ท้ายนี้หากบทความหรือโครงงานมีข้อผิดพลาดประการใด หรือที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แอดมินต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ และจะพยายามเข้ามาอัพเดตเนื้อหาต่างๆ ให้สมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้แอดมินใช้เวลาว่างจากภาระกิจหลักมาจัดทำเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะต้องเตรียมในเรื่องของการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การทดลองโครงงานและการเขียนเนื้อหา และบางครั้งอาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์ในครั้งเดียว สุดท้ายนี้แอดมินต้องขอขอบคุณผู้อ่านและผู้ติดตามทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ.