Basics TTGO LoRa32 SX1278 433MHz (Lab4)

การทดลองที่ 4 จะเป็นการสื่อสารระหว่าง TTGO LoRa32 SX1278 ด้วยกันเพิ่มขึ้นเป็น 3 บอร์ด ทั้งนี้สำหรับเป็นแนวทางเบื้องต้น ของการสร้างเครือข่ายให้กับระบบเรากันต่อครับ.

Basics TTGO LoRa32 SX1278 433MHz (Lab3)

การทดลองที่ 3 เราจะมาทดลองการ รับ/ส่ง ข้อมูลระหว่าง TTGO LoRa32 SX1278 ด้วยกัน 2 บอร์ด โดยใช้คำสั่งที่เราเรียนรู้จากการทดลองที่ 1 และ 2 มาประยุกต์ใช้งานกันต่อครับ.

Basics TTGO LoRa32 SX1278 433MHz (Lab2)

การทดลองที่ 2 จะเป็นการทดลองส่งข้อมูลตัวแปรที่มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป โดยเราสามารถใช้คำสั่งเพียงครั้งเดียว และเพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการส่งข้อมูล

Basics TTGO LoRa32 SX1278 433MHz (Lab1)

การทดลองที่ 1 นี้เป็นการทดลองเบื้องต้น สำหรับทดสอบการต่อบอร์ด และการใช้โปรแกรมแบบง่ายเพื่อสร้างความคุ้นเคยบอร์ดและไลบารี่ที่นำมาใช้ครับ.

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz

บทความนี้ขอแนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ IoT ขนาดเล็กที่ชื่อ TTGO LoRa32 SX1278 ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย เราสามารถเรียนรู้และใช้งานได้หลายรูปแบบครับ.