DIY a base plate DC motor 300W for use in Experiments

โครงงานนี้เป็นการสร้างฐานรับให้กับมอเตอร์กระแสตรงขนาด 24V/300 วัตต์ เพื่อใช้ในการทดลองขับมอเตอร์กระแสสูงขึ้น จากเดิมที่ได้นำเสนอโครงงานที่ผ่านมาครับ.

Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.