Sensorless BLDC Motor Control Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่านและไม่มีตัวเซนเซอร์ตำแหน่ง (Sensorless BLDC Motor) ด้วยการใช้บอร์ดควบคุม Arduino UNO ในการประมวลผลและใช้มอเตอร์ในกลุ่มบังคับวิทยุ (RC Motor) มาทดลองเบื้องต้น