Generate Gerber files PCB form www.EasyEDA.com

จากที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้าง Gerber files ด้วยโปรแกรม Protel 99SE ไปแล้วนั้น สำหรับบทความนี้เป็นการสร้าง Gerber files จากโปรแกรม EasyEDA.com ซึ่่งเป็นที่นิยมใช้ของนักอิเล็กทรอนิกส์อีกโปรแกรมหนึ่งครับ

Generate PCB Gerber files form Protel 99SE

การสร้าง Gerber files จากโปรแกรมสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ต่างๆ เช่น Protel 99SE, EasyEDA หรือ KiCad นั้น บางครั้งเราจำเป็นต้องนำไฟล์แบบ Gerber files ส่งไปยังบริษัทผู้ผลิต Printed Circuit Board : PCB เท่านั้น ก็สามารถผลิตแผ่น PCB ให้กับเราได้

Basic for simulation of www.EasyEDA.com

ปัจจุบันการทำแผ่นวงจรพิมพ์นั้น มีการใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB : Printed Circuit Board) มากมาย และสามารถใช้งานโปรแกรมได้ฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งในเว็บไซต์ผู้ให้บริการยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ด้วย