LT1339CN Analog Control DC-DC Synchronous Buck Converter Topology

โครงงานดีซี ทู ดีซี ซิงโครนัสบัก คอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ไอซีควบคุมแบบอะนาลอกเบอร์ TL1339CN ซึ่งต่อใช้งานคล้ายวงจรทั่วไปแต่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

IR2153 Control DC-DC Synchronous Buck Converter

โครงงานนี้จะนำไอซีเบอร์ IR2153 มาใช้ควบคุมวงจรซิงโครนัสบักคอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก และให้วงจรสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตและป้องกันกระแสเกินได้ครับ.

Synchronous Buck Converter Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการใช้บอร์ด Arduino UNO ในการควบคุมวงจรซิงโครนัสบักคอนเวอร์เตอร์ (Synchronous Buck Converter) โดยเป็นการทดลองเบื้องต้นแบบหนึ่ง สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาวงจรให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ

Basic Synchronous Boost Converter

โครงงานนี้เป็นอีกโครงงานหนึ่งเกี่ยวกับวงจรดีซี ทู ดีซี (DC to DC) แบบพื้นฐานและเข้าใจการทำงานได้ง่าย โดยโครงสร้างหลักๆ แล้ว จะเป็นวงจร Boost Converter แต่จะใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นด้วยการซิงโครนัสเร็กติไฟ (Synchronous Rectifier : SR) และใช้ตัวประมวลผล Arduino UNO