LT1339CN Analog Control DC-DC Synchronous Buck Converter Topology

โครงงานดีซี ทู ดีซี ซิงโครนัสบัก คอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ไอซีควบคุมแบบอะนาลอกเบอร์ TL1339CN ซึ่งต่อใช้งานคล้ายวงจรทั่วไปแต่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี

Simple Synchronous ZETA Converter Topology based on Arduino UNO [LEP]

สำหรับโคงงานนี้เป็นการพัฒนาวงจรซีต้าคอนเวอร์เตอร์ (ZETA Converter) ให้ทำงานแบบซิงโครนัส ซึ่งจะช่วยให้วงจรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

IR2153 Control DC-DC Synchronous Buck Converter

โครงงานนี้จะนำไอซีเบอร์ IR2153 มาใช้ควบคุมวงจรซิงโครนัสบักคอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก และให้วงจรสามารถควบคุมแรงดันเอาต์พุตและป้องกันกระแสเกินได้ครับ.