Simple DC/DC ZETA Converter Topology based on Arduino UNO [EP1]

โครงงานการทดลองคอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็กแบบซีต้า ซึ่งเป็นคอนเวอร์เตอร์ที่มีลักษณะของการทำงานที่น่าสนใจและวงจรการทำงานไม่ซับซ้อนมากนักครับ.

Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.

Analog DC Motor Speed Control By TL494 V.2 (Close Loop Control)

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่อง สำหรับการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงด้วยไอซีเบอร์ TL494 ซึ่งในเวอร์ชั่น 2 นี้จะเป็นการปรับปรุงจากเวอร์ชั่น 1 ให้สามารถควบคุมความเร็วรอบแบบปิด ด้วยการรับสัญญาณป้อนกลับจากตัวมอเตอร์ (Process Value : PV) เข้ามาควบคุมด้วยออปแอมป์ และค่ากำหนดความเร็ว (Set Point : SP)

Install Proximity speed sensor for 3 Phase Induction Motor

มาติดตั้งพล๊อกซิมิตี้เซนเชนเซอร์ (Proximity Speed sensor) สำหรับใช้ในการตรวจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์ 3 เฟสแบบอินดักชั่น มอเตอร์ (3Phase Induction Motor) แบบง่ายกันครับ

Synchronous Buck Converter Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการใช้บอร์ด Arduino UNO ในการควบคุมวงจรซิงโครนัสบักคอนเวอร์เตอร์ (Synchronous Buck Converter) โดยเป็นการทดลองเบื้องต้นแบบหนึ่ง สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาวงจรให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ