Generate Gerber files PCB form www.EasyEDA.com

จากที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้าง Gerber files ด้วยโปรแกรม Protel 99SE ไปแล้วนั้น สำหรับบทความนี้เป็นการสร้าง Gerber files จากโปรแกรม EasyEDA.com ซึ่่งเป็นที่นิยมใช้ของนักอิเล็กทรอนิกส์อีกโปรแกรมหนึ่งครับ

Basic for simulation of www.EasyEDA.com

ปัจจุบันการทำแผ่นวงจรพิมพ์นั้น มีการใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB : Printed Circuit Board) มากมาย และสามารถใช้งานโปรแกรมได้ฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งในเว็บไซต์ผู้ให้บริการยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ด้วย