Generate Gerber files PCB form www.EasyEDA.com

จากที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้าง Gerber files ด้วยโปรแกรม Protel 99SE ไปแล้วนั้น สำหรับบทความนี้เป็นการสร้าง Gerber files จากโปรแกรม EasyEDA.com ซึ่่งเป็นที่นิยมใช้ของนักอิเล็กทรอนิกส์อีกโปรแกรมหนึ่งครับ