Precision Voltage-to-Frequency and Frequency-to-Voltage Converters by using LM331N [LEP]

ในตอนที่ 2 ตอนสุดท้าย เป็นการต่อวงจรแปลงความถี่สัญญาณทางด้านอินพุตให้เป็นแรงดันกระแสตรงทางด้านเอาต์พุต (F/Voltage Converter) กันต่อครับ.

LM2907N Frequency-to-Voltage Converter

การทดลองนี้เป็นการเรียนรู้และศึกษาไอซีเบอร์ LM2907N ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนค่าความถี่ทางด้านอินพุตเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน