True RMS-to-DC Converter by using AD737

การทดลองต่อวงจรต้นแบบให้ไอซี AD737 สำหรับเป็นตัวแปลงสัญญาณไซน์เวฟทางด้านอินพุต ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทางด้านเอาต์พุตแบบเบื้องต้น.

Basic of using TL431 for Switching Mode Converters

แนะนำการใช้งานไอซีสร้างแรงดันอ้างอิงเบอร์ TL431 ซึ่งในวงจรสวิตชิ่ง โหมดเพาเวอร์ซัพพลาย หรือวงจรสวิตชิ่งคอนเวอร์เตอร์จะนิยมนำมาใช้งานกันมาก