DIY a base plate DC motor 300W for use in Experiments

โครงงานนี้เป็นการสร้างฐานรับให้กับมอเตอร์กระแสตรงขนาด 24V/300 วัตต์ เพื่อใช้ในการทดลองขับมอเตอร์กระแสสูงขึ้น จากเดิมที่ได้นำเสนอโครงงานที่ผ่านมาครับ.