Water Level Control for Pump Motor Using Op-amp LM339

โครงงานนี้เป็นการออกแบบวงจรควบคุมระดับน้ำในแท๊งสำหรับเครื่องปั้มน้ำ โดยใช้ไอซีออปแอมป์เบอร์ LM339 สามารถประกอบวงจรใช้งานได้เองไม่ยากนัก

Non-Isolated DC-DC Boost Converter 150W Based on UC3843A

การทดลองนี้เป็นการนำบอร์ดดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ขนาด 150 วัตต์ ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปมาศึกษาและวัดสัญญาณสำหรับเรียนรู้การทำงานอีกแบบหนึ่ง

Simple Dual-Phase Buck Converter by Using SG3524 Controller

โครงงานนี้เป็นการทดลองสร้างคอนเวอร์เตอร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ภาคขับกำลัง 2 ชุด สำหรับวงจรบักคอนเวอร์เตอร์และใช้ตัวควบคุมด้วยไอซี SG3524

SG3524 Control Half-Bridge Converter Switching Mode Power Supply [LEP]

ในตอนที่ 4 กับการพัฒนาโครงงานด้วยบอร์ดควบคุมโดยใช้ไอซี SG3524 จะนำไปควบคุมสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย แบบฮาฟบริดจ์คอนเวอร์เตอร์กันต่อครับ.