Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.

DC motor speed control Using Back-EMF for Feedback with MCU Arduino UNO

การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) โดยใช้สัญญาณค่าแรงดันย้อนกลับ (Back-EMF) ของตัวมอเตอร์ในการป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้เราสามารถควบคุมความเร็วได้คงที่