Synchronous Buck Converter Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการใช้บอร์ด Arduino UNO ในการควบคุมวงจรซิงโครนัสบักคอนเวอร์เตอร์ (Synchronous Buck Converter) โดยเป็นการทดลองเบื้องต้นแบบหนึ่ง สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาวงจรให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ

Basics PID Control Constant Current Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองเบื้องต้น สำหรับควบคุมแบบปิดด้วย PID Control ด้วยการควบคุมกระแสให้คงที่ โดยใช้ตัวควบคุม Arduino UNO รับสัญญาณป้อนกลับแบบอะนาลอก (ขา A0) และส่งสัญาณปรับค่ากระแสแบบ PWM (ขา D3)

DC motor speed control Using Back-EMF for Feedback with MCU Arduino UNO

การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) โดยใช้สัญญาณค่าแรงดันย้อนกลับ (Back-EMF) ของตัวมอเตอร์ในการป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้เราสามารถควบคุมความเร็วได้คงที่