Simple Half-Bridge Topology Switching Mode Power Supply Using IR2153 (LEP)

สำหรับในตอนสุดท้ายเป็นการประกอบส่วนของการขับกำลังฮาร์ฟบริดจ์สวิตชิ่ง, การพันหม้อแปลงความถี่สูง, วงจรทางด้านเอาต์พุตรวมทั้งการทดลองการทำงานในสุดท้าย

Simple Half-Bridge Topology Switching Mode Power Supply Using IR2153 (EP1)

โครงงานนี้เป็นการนำไอซี IR2153 มาใช้ในการควบคุมวงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) แบบฮาร์ฟบริดจ์ (Half-Bridge Topology) ที่ใช้วงจรพื้นฐานทั่วไปครับ.

Basics PID Control Constant Current Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองเบื้องต้น สำหรับควบคุมแบบปิดด้วย PID Control ด้วยการควบคุมกระแสให้คงที่ โดยใช้ตัวควบคุม Arduino UNO รับสัญญาณป้อนกลับแบบอะนาลอก (ขา A0) และส่งสัญาณปรับค่ากระแสแบบ PWM (ขา D3)

DC motor speed control Using Back-EMF for Feedback with MCU Arduino UNO

การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) โดยใช้สัญญาณค่าแรงดันย้อนกลับ (Back-EMF) ของตัวมอเตอร์ในการป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้เราสามารถควบคุมความเร็วได้คงที่

Boost converter Based on Arduino NANO and Current Mode Control Algorithm

โครงงานนี้เป็นการทดลองออกแบบวงจรเพิ่มแรงดัน (Boost converter) ด้วยตัวควบคุม Arduino Nano และเขียนโปรแกรมการทำงานในโหมดกระแส (Current Mode Control) ซึ่งเราจะเห็นลักษณะของบล๊อกไดอะแกรมภายในไอซีที่ใช้งานทั่วไป