Simple DC/DC ZETA Converter Topology based on Arduino UNO [EP1]

โครงงานการทดลองคอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็กแบบซีต้า ซึ่งเป็นคอนเวอร์เตอร์ที่มีลักษณะของการทำงานที่น่าสนใจและวงจรการทำงานไม่ซับซ้อนมากนักครับ.

Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.

Analog DC Motor Speed Control By TL494 V.2 (Close Loop Control)

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่อง สำหรับการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงด้วยไอซีเบอร์ TL494 ซึ่งในเวอร์ชั่น 2 นี้จะเป็นการปรับปรุงจากเวอร์ชั่น 1 ให้สามารถควบคุมความเร็วรอบแบบปิด ด้วยการรับสัญญาณป้อนกลับจากตัวมอเตอร์ (Process Value : PV) เข้ามาควบคุมด้วยออปแอมป์ และค่ากำหนดความเร็ว (Set Point : SP)

DC motor speed control Using Back-EMF for Feedback with MCU Arduino UNO

การควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) โดยใช้สัญญาณค่าแรงดันย้อนกลับ (Back-EMF) ของตัวมอเตอร์ในการป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้เราสามารถควบคุมความเร็วได้คงที่