Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.

Simple 3 Phase Induction Motor Speed Control by Using Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองเบื้องต้น สำหรับควบคุมความเร็วรอบให้กับ 3 Phase Induction Motor ด้วยบอร์ด Arduino UNO และบอร์ดขับกำลังด้วยเพาเวอร์โมดูล BM64364S โดยการปรับความถี่ในการทดลองช่วง 30-120Hz