Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz

บทความนี้ขอแนะนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ IoT ขนาดเล็กที่ชื่อ TTGO LoRa32 SX1278 ที่ราคาไม่แพงมากนัก หาซื้อได้ง่าย และเราสามารถเรียนรู้และใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นการสื่อสารด้วยความถี่วิทยุย่าน 433MHz, การสื่อสารผ่านบลูทูธ (Bluetooth) และการสื่อสารผ่านไวไฟ (Wi-Fi) เป็นต้น

ทั้งนี้ในปัจจุบันการพัฒนาบอร์ดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทางด้าน IoT มีออกมามากมายหลายรูปแบบ ที่เราสามารถเลือกมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้หลายรูปแบบ รวมทั้งเครื่องมือในการพัฒนาก็มีให้ใช้งานได้ฟรีอีกด้วย โดยในบทความนี้ขอแนะนำบอร์ด TTGO LoRa32 SX1278 433MHz ให้ท่านรู้จักกัน

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
รูปที่ 1 ลักษณะของบอร์ด TTGO LoRa32 SX1278

การประยุกต์ใช้งานของ TTGO LoRa32 SX1278 คือ

 1. การอ่านค่าในมิเตอร์วัดค่าต่างๆ อัตโนมัติ
 2. การนำไปใช้ในบ้านหรืออาคารต่างๆ เพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติ
 3. การนำไปใช้เกี่ยวกับการเตือนภัยหรือการรักษษความปลอดภ้ย
 4. การนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับการเฝ้าระวังหรือการควบคุม
 5. การนำไปใช้กับระบบชลประทานระยะไกล

ตำแหน่งขาและฟังก์ชั่นต่อใช้งานต่างๆ สำหรับ TTGO LoRa32 SX1278

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz

Picture by : https://resource.heltec.cn/download/WiFi_LoRa_32/WIFI_LoRa_32_V2.pdf

ข้อมูลทางด้านเทคนิคสำหรับ WiFi LoRa 32 (V2)

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
Picture by : https://heltec.org/project/wifi-lora-32/

การติดตั้งบอร์ด TTGO LoRa32 SX1278 ให้กับโปรแกรม Arduino IED

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
ให้เราไปที่เมนู Preferences
Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
ไปที่ช่องเพิ่มลิ้ง Additional Board Manager URLs

ให้เรานำลิ้งก์วางที่ช่อง Additional Board Manager URLs : https://resource.heltec.cn/download/package_heltec_esp32_index.json

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz

เพิ่มส่วนของ https://resource.heltec.cn/download/package_heltec_esp32_index.json วางในกล่อง Additional Board Manager URLs

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
จากนั้นให้เราไปที่เมนู Tools> Board> Board Manager
Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
จะเห็นไฟล์ติดตั้งสำหรับบอร์ด LoRa ให้เราทราบ
Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
จากนั้นให้เราไปที่เมนู Tools> Board> เราจะเห็นบอร์ด Heltec_WIFI_LoRa ติดตั้งไว้ให้แล้ว

การติดตั้ง Library LoRa32 sx1278

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz

ให้เราไปที่ —-> https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa#semtech-sx1276777879-wiring

Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
จากนั้นให้เราดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ Library LoRa
Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
เสร็จแล้วให้เรานำไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่โปรแกรม Arduino> library ดังรูป ซึ่งจะมีวิธีการติดตั้งรูปแบบอื่นได้เช่นกัน ตามความถนัดนะครับ
Introduction to TTGO LoRa32 SX1278 433MHz
จากนั้นให้เราปิดโปรแกรม Arduino IDE แล้วเปิดใหม่ 1 ครั้ง และไปที่เมนู File>Exsamples> LoRa ซึ่งแสดงให้เราทราบว่าสามารถใช้งาน library และตัวอย่างโปรแกรมได้แล้วครับ

สำหรับการทดลองใช้งานบอร์ด TTGO LoRa32 SX1278 ในรูปแบบต่างๆ นั้น แอดมินจะนำมาเสนอกันต่อนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างง่ายๆ เพิ่มเติมจากตัวอย่างที่มาพร้อมกับ library ที่เราดาวน์โหลดมา อีกประมาณ 4 โครงงาน โดยเนื้อหาต่างๆ เพิ่มเติมนั้นท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิ้งอ้างอิงท้ายบทความนี้ครับ

สุดท้ายสำหรับบทความนี้เป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาในด้านเทคโนโลยี internet of things : IoT แบบหนึ่งในเว็บไซต์ และเป็นการติดตามเนื้อซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มเติมและการทดลองใช้บอร์ด TTGO LoRa32 SX1278 ตั้งแต่เริ่มต้นและสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ในลักษณะของความถี่วิทยุย่าน 433MHz การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านไวไฟ (Wi-Fi) ที่พอจะเป็นแนวทางให้ท่านรู้ และเข้าใจ และสามารถนำไปพัฒนาต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Reference

 1. http://www.lilygo.cn/prod_view.aspx?TypeId=50003&Id=1133&FId=t3:50003:3
 2. https://randomnerdtutorials.com/ttgo-lora32-sx1276-arduino-ide/
 3. https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/big-esp32-sx127x-topic-part-3/18436
 4. https://github.com/josephpal/esp32-LoraWAN/blob/master/ESP32-LoRa-Setup.md
 5. https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa
 6. https://github.com/LilyGO/TTGO-LORA32
 7. https://www.instructables.com/Introduction-to-ESP32-WiFi-LoRa/
 8. https://learn.sparkfun.com/tutorials/esp32-lora-1-ch-gateway-lorawan-and-the-things-network/all
 9. https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/3179/sx1276_77_78_79.pdf
 10. https://heltec.org/project/wifi-lora-32/
 11. https://github.com/HelTecAutomation/Heltec_ESP32
 12. https://heltec-automation-docs.readthedocs.io/en/latest/esp32/quick_start.html
 13. https://how2electronics.com/interfacing-sx1278-lora-module-with-arduino/
 14. https://how2electronics.com/esp32-lora-sensor-data-monitoring-web-server/
 15. https://resource.heltec.cn/download/WiFi_LoRa_32/WIFI_LoRa_32_V2.pdf