ESP8266 WiFi Module Connect to USB Convertor

การทดลองเล็กๆ สำหรับเชื่อมต่อระหว่างโมดูล ESP8266 กับบอร์ดแปลงสัญญาณจากพอร์ต USB ให้เป็น RS232 สำหรับโปรแกรมและดีบักเกอร์การทำงานของโปรแกรม ซึ่งบางครั้งเราต้องพัฒนาบอร์ดควบคุมรูปแบบอิ่นๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้บอร์ดแปลงสัญญาณจากพอร์ต USB ให้เป็น RS232 ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติม ดังนั้นการเลือกใช้หรือไม่ใช้ บอร์ดแปลงสัญญาณจากพอร์ต USB ให้เป็น RS232 ในบางครั้งจึงมีความเหมาะสมกับการออกแบบบอร์ดควบคุมนั้นๆ ได้มากขึ้น

ESP8266 WiFi Module Connect to USB Convertor

รูปที่ 1 แสดงวงจรต้นแบบการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดแปลงสัญญาณจากพอร์ต USB ให้เป็น RS232 สำหรับใช้ในการทดลองและเรียนรู้ก่อนเบื้องต้น

ESP8266 WiFi Module Connect to USB Convertor

รูปที่ 2 แสดงการเลือกบอร์ดใช้งานในโปรแกรม Arduino IDE (Generic ESP8266 Module)

ESP8266 WiFi Module Connect to USB Convertor

รุปที่ 3 ตัวอย่างโปรแกรมใช้ในการทดลอง (โปรแกรมไฟแอลอีดีกระพริบ Blink)

ESP8266 WiFi Module Connect to USB Convertor
รูปที่ 3 วงจรที่ใช้ในการทดลองโครงงาน

สำหรับวงจรที่แสดงในรูปที่ 3 นี้จะมีสวิตช์ 2 ตัวคือ SW1 (PRO) และ SW2 (RST) ซึ่งเราจะใช้ตอนโปรแกรม คือให้เรากำหนดในโปรแกรม Arduino IDE โดยเลือกบอร์ดควบคุมเป็น Generic ESP8266 Module และก่อนโปรแกรมให้เราเข้าโหมดการโปรแกรมของโมดูล ESP8266 โดยการกด SW2 (RST) ค้างไว้ และกด SW1 (PRO) จากนั้นให้เราปล่อย SW2 (RST) และสังเกตเห็น LED บนบอร์ด ESP8266 จะกระพริบ 1 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าเราเข้าโหมดโปรแกรมแล้ว

จากนั้นให้เราปล่อย SW1 (PRO) ตอนนี้ให้เราไปที่โปรแกรม Arduino IDE และกด Upload ได้เลย เราจะเห็นสกอร์สีเขียวขวามือแสดงผลให้ทราบตามรูปที่ 4 รวมทั้งจะขึ้นเปอร์เซ็นการโปรแกรมให้ทราบในกรอบสีเหลือง ก็แสดงว่าเราโปรมแกรมได้ถูกต้องแล้วครับ และหลังจากโปรแกรมเสร็จแล้วให้เรากด SW2 (RST) อีกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมทำงานนั้นเอง

ESP8266 WiFi Module Connect to USB Convertor
รูปที่ 4 ขั้นตอนการโปรแกรมที่เกิดขึ้น

รูปที่ 4 ขั้นตอนการโปรแกรมที่เกิดขึ้นหลังจากเราทำการกด SW1 (PRO) และ SW2 (RST) เพื่อเข้าสู่โหมดโปรแกรมคำสั่งให้กับโมดูล ESP8266

ESP8266 WiFi Module Connect to USB Convertor
รูปที่ 5 วงจรที่ใช้ในการทดลองสำหรับโครงงาน

รูปที่ 5 บอร์ดที่ใช้ในการทดลองสำหรับโครงงานและแอลอีดีแสดงผลที่เกิดขึ้น (ในวงกลมสีเหลือง)

สำหรับการทดลองนี้เป็นการต่ออุปกรณ์ 2 ส่วนเข้ากันแบบง่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการนำโมดูล ESP8266 WiFi Module ไปใช้งานกับบอร์ดทดลองต่างๆ ที่เราพัฒนาขึ้น โดยไม่ต้องใช้ไอซีแปลงสัญญาณจากพอร์ต USB เป็น RS232 เพิ่มเติมครับ.

Reference

  1. https://www.srccodes.com/flash-micropython-firmware-esp8266-esp12e-esptool-esplorer/
  2. https://esp8266-arduino-spanish.readthedocs.io/es/latest/faq/a01-espcomm_sync-failed.html
  3. https://circuits4you.com/2018/01/01/esp8266-gpio-pins/
  4. https://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=55752
  5. https://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=start-with-esp-12-arduino
  6. https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3511
  7. http://easycoding.tn/