Simple DC-DC Zero Voltage Switching (ZVS) Buck Converter Topology

โครงงานวงจรสวิตชิ่งวงจรบัก คอนเวอร์เตอร์ แบบเรโซแนนท์ (Soft switching) ขนาดเล็ก โดยการสวิตชิ่งแบบ Zero Voltage Switching : ZVS ที่กำลังเอาต์พุตประมาณ 20 วัตต์ต่อเนื่อง

Basics Open Loop Half-Bridge SMPS Using Arduino UNO

โครงงานนี้จะเป็นการใช้บอร์ดควบคุม Arduino UNO สำหรับสร้างสัญญาณพัลซ์วิดธ์มอดูเลต ให้กับสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายแบบฮาร์ฟบริดจ์อีกหนึ่งแบบครับ.

Simple Half-Bridge Topology Switching Mode Power Supply Using IR2153 (LEP)

สำหรับในตอนสุดท้ายเป็นการประกอบส่วนของการขับกำลังฮาร์ฟบริดจ์สวิตชิ่ง, การพันหม้อแปลงความถี่สูง, วงจรทางด้านเอาต์พุตรวมทั้งการทดลองการทำงานในสุดท้าย

Simple Half-Bridge Topology Switching Mode Power Supply Using IR2153 (EP1)

โครงงานนี้เป็นการนำไอซี IR2153 มาใช้ในการควบคุมวงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) แบบฮาร์ฟบริดจ์ (Half-Bridge Topology) ที่ใช้วงจรพื้นฐานทั่วไปครับ.