Learning the basics of Grid Tie Inverter and Operation [EP3]

การทดลองตอนที่ 3 สำหรับสำหรับการเรียนรู้วงจรกริดไทริอินเวอร์เตอร์นี้ จะเป็นการสร้างวงจรขับกำลังแบบฟูลบริดจ์เพื่อทำหน้าที่ส่งกำลังไฟฟ้า

Simple Output Stage Inverter for Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการออกแบบวงจรขับกำลังเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ให้รับแรงดันสูง และสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino UNO เพื่อควบคุมการทำงานได้ครับ.