Development Board Smart Power Module for 3 Phase Motor Control

โครงงานบอร์ดทดลองสำหรับขับมอเตอร์ 3 เฟส เช่น มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่ใช้แปรงถ่าน (BLDC Motor) หรือมอเตอร์ 3 เฟสแบบอินดักชั่น (3 Phase Induction Motor) ซึ่งจะช่วยให้เราสะดวกกับการทดลองมอเตอร์มากขึ้น

Simple 3 Phase Induction Motor Speed Control by Using Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองเบื้องต้น สำหรับควบคุมความเร็วรอบให้กับ 3 Phase Induction Motor ด้วยบอร์ด Arduino UNO และบอร์ดขับกำลังด้วยเพาเวอร์โมดูล BM64364S โดยการปรับความถี่ในการทดลองช่วง 30-120Hz

BLDC Motor Speed Control By Intelligent Power Module : IPM

โครงงานนี้เป็นอีกแบบหนึ่งกับส่วนของการขับกำลังให้กับมอเตอร์ 3 เฟส โดยเฉพาะ BLDC Motor ด้วยการใช้ Intelligent Power Module : IPM ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดงบประมาณในการออกแบบและเวลาในการประกอบวงจรมากขึ้น.