Website and E-magazine Electronic Content

Website and E-magazine Electronic Content

แนะนำ 6 เว็บไซต์และอีแมกกาซีนที่มีเนื้อหาทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนข่าวสาร โครงงาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ติดตามซึ่งเป็นการอัพเดตตัวเองเพิ่มเติมครับ.

DIY Differential probe for Osciloscope

โครงงานเล็กๆ (Differential probe) สำหรับเป็นเครื่องมือในการทดสอบวัดสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าแรงดันสูงๆ ซึ่งบางครั้งสายโพรบวัดสัญญาณที่มาพร้อมกับตัวออสซิลโลสโคปไม่สามารถวัดได้