Basic Current-sharing for DC-DC Converters V.1

โครงงานนี้เป็นการต่อขนานกันของวงจรดีซี ทู ดีซี บักคอนเวอร์เตอร์ 2 วงจร เพื่อให้แชร์การทำงานระหว่างกันและใช้บอร์ด Arduino ในการควบคุมการทำงาน