Simple DC/DC ZETA Converter Topology based on Arduino UNO [EP1]

โครงงานการทดลองคอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็กแบบซีต้า ซึ่งเป็นคอนเวอร์เตอร์ที่มีลักษณะของการทำงานที่น่าสนใจและวงจรการทำงานไม่ซับซ้อนมากนักครับ.

Basics MC34063A Power-up 50W for Boost Converter Topology

โครงงานนี้เป็นการใช้ไอซี MC34063A ควบคุมการทำงานวงจรบูทคอนเวอร์เตอร์ขนาด 50 วัตต์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวไอซีเบอร์นี้อีกแบบหนึ่ง.