DIY Differential probe for Osciloscope

โครงงานเล็กๆ (Differential probe) สำหรับเป็นเครื่องมือในการทดสอบวัดสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าแรงดันสูงๆ ซึ่งบางครั้งสายโพรบวัดสัญญาณที่มาพร้อมกับตัวออสซิลโลสโคปไม่สามารถวัดได้