Prototype DC/DC Buck Converter by using BD9G341AEFJ Controller

โครงงานนี้เป็นการนำไอซี BD9G341AEFJ มาสร้างวงจรต้นแบบดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากบทความแนะนำที่ผ่านมา