Simple Lossless Hall effect Current Sensing for DC-DC Converters [LEP]

ในตอนสุดท้ายนี้เป็นการตรวจจับกระแสโดยใช้ฮอร์เอฟเฟก (Hall effect sensor) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการตรวจจับกระแสแบบสูญเสียพลังงานน้อยมาก

Simple Lossless Inductor Current Sensing for DC-DC Converters [EP2]

โครงงานครั้งนี้เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากตอนที่ 1 ของการตรวจจับกระแส และส่งสัญญาณไปยังวงจรดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์ทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

AC Current Sensor By using ACS712 Hall Effect

อีกหนึ่งบทความของการวัดค่ากระแส และตรวจจับกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับ รวมทั้งการป้องกันกระแสเกิน โดยใช้ฮอร์เอฟเฟกเซนเซอร์ (ACS712 Hall Effect) ร่วมกับบอร์ด Arduino UNO