Arduino Phase Correct PWM for DC to DC Converter

โครงงานนี้เป็นการทดลองกำหนดค่ารีจิสเตอร์ของ Atmega328 บนบอร์ด Arduino UNO ในส่วน Timer เพื่อใช้งานในโหมด Phase correct PWM ซึ่งสามารถกำหนดความถี่ การกลับเฟสสัญญาณ สำหรับทดลองวงจรดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์เบื้องต้น