LM2907N Frequency-to-Voltage Converter

การทดลองนี้เป็นการเรียนรู้และศึกษาไอซีเบอร์ LM2907N ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนค่าความถี่ทางด้านอินพุตเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน