Basics PID Control Constant Current Based on Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองเบื้องต้น สำหรับควบคุมแบบปิดด้วย PID Control ด้วยการควบคุมกระแสให้คงที่ โดยใช้ตัวควบคุม Arduino UNO รับสัญญาณป้อนกลับแบบอะนาลอก (ขา A0) และส่งสัญาณปรับค่ากระแสแบบ PWM (ขา D3)