Experiment of Dead-time Circuit for 3 Phase Motors

โครงงานนี้เป็นการสร้างสัญญาณ PWM 6 ช่อง จากสัญญาณ 3 ช่องและมีช่วงเวลาเดดไทม์ เพื่อให้กับเพาเวอร์โมดูลหรือไอจีบีทีสำหรับขับมอเตอร์ชนิด 3 เฟส

Build the Simple Tachometer Sensor for DC Motor Speed Control

สำหรับโครงงานนี้เป็นการพัฒนาต่อจากโครงงานชุดฝึกการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที่ผ่านมา โดยการสร้างวงจรการตรวจจับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์กันต่อครับ.