Interface Board Arduino with Two-switch for Switching Mode Power Supply

โครงงานบอร์ดอินเตอร์เฟสระหว่างสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายกับบอร์ดควบคุม Arduino UNO เพื่อใช้ในการทดลองหรือออกแบบวงจรแหล่งจ่ายสวิตชิ่งได้ง่ายขึ้น

Prototype Power IGBT Driver board for 3-Phase Induction Motor

โครงงานนี้เป็นการสร้างบอร์ดขับมอเตอร์ 3 เฟส แบบอินดักชั่นต้นแบบ โดยใช้ ไอจีบีที (IGBT) เบอร์ RGTH60TS65 และใช้ไอซี IR2111 สำหรับเป็นวงจรขับสัญญาณให้กับไอจีบีทีอีกส่วนหนึ่งครับ.

Power Stage for High-Voltage BLDC Motor

โครงงานบอร์ดขับกำลังให้กับมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน BLDC Motor หรืออินดักชั่นมอเตอร์ (3Phase induction motor) ด้วยเพาเวอร์ไอจีบีที (Power IGBT) ให้สามารถใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าได้สูงขึ้นด้วยวงจรและอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย.

Switching mode power supply Flyback Converter Input 125-250Vac Output 15V@300mA 3CH

โครงงานนนี้เป็นออกแบบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย แบบฟายแบกคอนเวอร์เตอร์ (Flyback Converter) รับแรงดันช่วง 125-220Vac โดยต้องการแรงดันที่เอาต์พุตที่ 15V/300mA จำนวน 3 ช่องแยกอิสระ และใช้ไอซีควบคุมแบบโหมดกระแส (Current Mode Control)