Arduino Control Pure sine wave inverter [EP1]

โครงงานนี้เป็นตอนที่ 1 ของการใช้บอร์ด Arduino UNO ในการควบคุมอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส ซึ่งเป็นการทดลองเบื้องต้น เพื่อสร้างสัญญาณ SPWM ให้กับอินเวอร์เตอร์

Simple VFD 3 Phase Induction Motor SinePWM using Arduino UNO

โครงงานนี้เป็นการทดลองขับมอเตอร์ 3 เฟส แบบอินดักชั่นเบื้องต้น โดยใช้ตัวประมวลผล Arduino UNO ด้วยการสร้างสัญญาณ SPWM และปรับความเร็วรอบให้กับมอเตอร์ช่วงความถี่ 35Hz-110Hz

PWM Adjustment for IR2153 and Frequency setting

ไอเดียเล็กๆ สำหรับช่วยให้ไอซี IR2153 สามารถปรับความถี่และสัญญาณพัลซ์วิดธ์มอดูเลตชั่นได้ 0-98% ด้วยการเพิ่มอุปกณ์อีกเล็กน้อยจากวงจรปกติทั่วไป ซึ่งในตัวอย่างนี้ทดลองที่ความถี่ 12kHz, 24kHz และ 50kHz